ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Školský psychológ

„Najdôležitejším výsledkom každého vzdelania je poznanie samého seba.“
                                                                                              Ernst Feuchtersleben


Školská psychologička: Mgr. Alžbeta Petrovská
Kontakt: Kabinet č. 42 (2. poschodie)
Email: psycholog@eduram.sk
Konzultačné hodiny: utorok 8:30 - 10:30pre žiakov a učiteľov
štvrtok 14:00 - 16:00pre rodičov
• Po dohode emailom je možná konzultácia aj v iných hodinách a dňoch

Informovaný súhlasUžitočné odkazy


Kedy vyhľadať školského psychológa?

Žiaci : Rodičia: Učitelia: Náplň práce

Činnosť školského psychológa upravuje zákon č. 317/2009 Z. z. (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch), § 20 ods. 2):

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Všeobecnou náplňou práce školského psychológa je činnosť:
  1. Preventívna – zameriava sa na predchádzanie vzniku problémov vo výchovno-vzdelávacom procese, zabezpečuje zdravý osobnostný vývin žiakov a učiteľov školy;
  2. Identifikačno-diagnostická – poznávanie osobnosti žiaka a identifikácia problémov v učení a správaní, s cieľom odstrániť resp. zmierniť tieto problémy.
  3. Intervenčná – uskutočňovanie zmien vo vonkajších vzťahoch medzi jednotlivými subjektmi školy, ale tiež zásah do vnútorného stavu dieťaťa.
  4. Poradenská – poskytuje konzultácie žiakom, rodičom a deťom v oblastiach, ktoré majú dopad na výchovno – vzdelávací proces.

Etika práce:
- Pri svojej práci je školský psychológ viazaný povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a riadiť sa Etickým kódexom školského psychológa.
Celé znenie kódexu nájdete na tomto odkaze: http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/etika-praceUbytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev