ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Prijímacie konanie 2020/2021

* záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

Kritéria prijímacieho konania pre prijatie žiakov do prvého ročníka

Súkromná stredná odborná škola EDURAM
4-ročné študijné odbory
6405 K pracovník marketingu - duálne vzdelávanie
2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie

ps_kriteria_20_21.pdf

3-ročné učebné odbory
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
6444 H čašník, servírka - duálne vzdelávanie
6445 H kuchár

ps_kriteria_3ruo_20_21.pdf

2-ročné učebné odbory
2478 F strojárska výroba
3161 F praktická žena
3686 F stavebná výroba

ps_kriteria_2ruo_20_21.pdf

2-ročné nadstavbové štúdium
2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia
6403 L podnikanie v remeslách a službách
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov

ssos_nadst_ps_kriteria_20_21.pdf

Súkromné odborné učilište EDURAM
3686 G 03 stavebná výroba - murárske práce
6491 G 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
4572 G 09 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

sou_ps_kriteria_20_21.pdf

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev