ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Aktivity
KOŽAZ a ÚC OŽAZ

V dňoch 12. a 13. marca 2019 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie. Cieľom cvičenia bolo doplnenie, upevnenie a rozšírenie informácií, vedomostí a praktických zručností z poskytovania prvej pomoci a fungovania integrovaného záchranného systému. .... >>>

Fašiangový karneval

Žiacka školská rada predniesla ešte v novembri návrh na organizáciu spoločnej akcie, akou je napríklad karneval. Po schválení návrhu sme teda vypracovali plán do posledného detailu. Niektorí žiaci a vyučujúci ..... >>>

Deň sv. Valentína

Členovia Žiackej školskej rady sa dohodli na príprave a organizácii dňa Sv. Valentína v škole. Školu sme vyzdobili srdiečkami a plagátikmi o Valentínskej pošte. V schránke .... >>>

Poznávacia exkurzia – Šikľavá skala

Presne na Deň sv. Valentína sme si spoločne všetky elokované pracoviská naplánovali exkurziu k ľadopádom Šikľavej skaly. Spolu so žiakmi EP Richnava a EP Krompachy sme sa .... >>>

Barmanský kurz

Naši študenti úspešne absolvovali barmanský kurz, ktorý sa konal v dňoch 11.2. - 14.2.2019 v spolupráci so Skba Sk. Získali medzinárodný certifikát .... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie - marec 2019
07.03. 2019Deň otvorených dverí na EP Vítkovce
08.032019Medzinárodný deň žien – aktivity k téme
12.03.2019 Marec - mesiac knihy – čítanie úryvkov z kníh, beseda a kvíz k téme
12.03.2019EČ a PFIČ MS - SJL
13.03.2019EČ a PFIČ MS - cudzí jazyk
12.-13.03.2019Kurz ochrany života a zdravia
13.03.2019Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia
14.03.2019 Návšteva obecnej knižnice
20.03.2019 Biblická olympiáda
20.-21.03.2019 Casovia koniferum cup
21.03.2019 Svetový deň lesov – zážitkový pobyt v prírode
22.03.2019 Svetový deň vody – exkurzia na Vodnej stavbe Ružín
25.03.-27.03.2019 Tvorivé dielne s jarnou tematikou
28.03.2019 Deň učiteľov – beseda k téme
Oznamy
Prezentácia SSŠ EDURAM

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018


SSŠ EDURAM, Maurerova 55, Krompachy ponuka na prenájom telocvičňu.
Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ SEZ Krompachy sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVPKrytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev